Precizari acces

Etape pentru acordarea calitatii de expert contabil doctorilor in economie

1. Conform art.4 alin.(2), puteţi obţine calitatea de expert contabil şi în baza titlului de doctor in economie, specialitatea finanşe sau contabilitate, caz în care veţi depune la Corp – Aparatul central următoarele documente necesare întocmirii dosarului pentru acordarea calităţii de expert contabil doctorilor în economie:

– cerere;

– fotocopii legalizate dupa actele de studii (diploma de licenţa) şi după diploma de doctor în economie – specializarea finanţe sau contabilitate;

– fotocopie legalizată după sumarul (cuprinsul) tezei de doctorat;

– situaţia rezultatelor obţinute la examenele şi referatele sustinute în timpul doctoratului – adeverinţă eliberată de facultatea unde s-a urmat doctoratul;

– Curriculum Vitae, competat şi semnat pe proprie răspundere de către solicitant;

– certificat de cazier judiciar cu termen de valabilitate neexpirat;

– certificat medical din care să rezulte că solicitantul are capacitate de exerciţiu deplină;

– adeverinţăta de la locul de muncă;

*vă rugăm să lasaţi un numar de telefon pentru a fi contactat şi adresa (în cerere sau CV).

2. Dacă cererea este respinsă, candidatul are posibilitatea de a depune contestaţie, în maxim 30 zile de la primirea comunicării, la Consiliul Superior al Corpului.

3. În cazul aprobării de către Biroul Permanent a cererii de înscriere, candidatul:

– achită taxa de examen;

– susţine interviul vizând teza de doctorat, dar şi cunoaşterea legislaţiei naţionale în domeniul organizarii şi funcţionării societăţilor comerciale, precum şi a celei fiscale şi contabile la disciplinele contabilitate, fiscalitate şi drept, precum şi probleme de deontologie a profesiei;

Dacă candidatul este declarat admis de către Comisia de examinare, se procedează la înscrierea în Tabloul Corpului: se primeşte adresă de la Corp privind admiterea; persoana se adresează filialei în raza căreia are domiciliul şi face formele privind înscrierea în Corp (cerere de înscriere, achitare taxă de înscriere în Corp, semnarea Juramantulului, 2 fotografii tip BI etc).

Etape privind accesul persoanelor fizice straine la profesia contabila din Romania

Candidatul – cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European:

1. Depune la C.E.C.C.AR. – Aparatul Central, la departamentul de specialitate (Departamentul pentru Organizarea Stagiului şi Dezvoltare Profesională Continuă) o cerere de înscriere în Corp însoţită de un dosar cuprinzând fotocopii traduse şi legalizate după următoarele documente:

– act de identitate (paşaport);

– actele de studii;

– documentul care să ateste obţinerea calităţii de expert contabil în ţara respectivă, vizat la zi;

– documentul din care să rezulte sediul sau locul de domiciliu în România;

– alte acte privind specialităţile dobândite;

– curriculum vitae;

– carnetul / legitimaţie de membru;

– adresa din partea organismului similar prin care se atestă că persoana respectivă este membru, are dreptul de a exercita profesia, nu este în evidenţa comisiei de disciplină, are obligaţiile financiare plătite la zi.

Candidatul trebuie să prezinte Corpului şi diplomele în original, pentru confruntare. Vor fi inapoiate în aceeaşi zi.

2. În cazul aprobării de către Biroul Permanent a cererii de înscriere, candidatul:

– achită taxa de examen;

– susţine testul de aptitudini vizând cunoaşterea legislaţiei naţionale în domeniul organizarii şi funcţionării societăţilor comerciale, precum şi a celei fiscale şi contabile la disciplinele contabilitate, fiscalitate şi drept, precum şi probleme de deontologie a profesiei;

3. după aprobare se procedează la înscrierea în Tabloul Corpului: plata taxei de înscriere in Corp, eliberarea legitimaţiei de expert contabil şi a parafei, pentru care persoana fizică straină trebuie să semneze Juramantul şi să depună cererea de înscriere în Corp, însoţită de 2 fotografii tip BI.

Notă:

– testul de aptitudini constă în prezentarea şi susţinerea unui studiu de caz în care să fie tratate probleme de contabilitate, fiscalitate şi de organizare şi funcţionare a unei societăţi comerciale şi se finalizează cu calificativul admis sau respins;

recunoaşterea calităţtii şi autorizarea exercitării activităţii de expert contabil în România este valabilă atâta timp cât este menţinută calitatea de expert contabil în ţara în care a obţinut calificarea.