Norme persoane fizice straine

LEGEA nr. 200 din 25 mai 2004- Privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania

Text în vigoare începând cu data de 18 octombrie 2007

Text actualizat în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 18 octombrie 2007:

* Hotărârea Guvernului nr. 1921/2004;
* Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 254/2007, cu modificările ulterioare;
* Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2007.

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAP. 1

Dispoziţii generale

ART. 1

(1) Prevederile prezentei legi se aplică oricărui cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene, denumită în continuare U.E., sau al Spaţiului Economic European, denumit în continuare S.E.E., care doreşte să exercite în România, în mod independent sau ca salariat, o profesie reglementată de legea română.

(2) Prevederile prezentei legi se aplică, de asemenea, pentru atestarea de către autorităţile române competente a unui titlu oficial de calificare român, eventual completat cu o experienţă profesională sau cu o formare reglementată, în vederea accesului sau exercitării unei profesii reglementate într-un stat membru al U.E. sau al S.E.E.

(3) Prevederile prezentei legi nu se aplică în cazul profesiilor de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist, moaşă, medic veterinar şi arhitect, cu excepţia situaţiilor prevăzute la alin. (4) şi (5), precum şi a activităţilor prevăzute în anexa nr. 1.

(4) Regimul general de recunoaştere prevăzut de dispoziţiile prezentei legi se aplică profesiilor de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist, moaşă, medic veterinar şi arhitect, în situaţiile în care solicitantul nu întruneşte, dintr-un motiv specific şi excepţional, condiţiile pentru aplicarea procedurii de recunoaştere automată, după cum urmează:

a) pentru medicii care au o formare de bază, medicii specialişti, asistenţii medicali generalişti, medicii dentişti, medicii dentişti specialişti, medicii veterinari, moaşele, farmaciştii şi arhitecţii, în cazul în care solicitantul nu îndeplineşte condiţiile de practică profesională efectivă şi legală prevăzute de lege, pentru a beneficia de drepturi câştigate;

b) pentru arhitecţi, în cazul în care solicitantul este titularul unei calificări care nu este prevăzută în Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 267/2006;

c) pentru medicii, asistenţii medicali generalişti, medicii dentişti, medicii veterinari, moaşele, farmaciştii şi arhitecţii titulari ai unui titlu de calificare specializată, dobândit ulterior formării profesionale care conduce la obţinerea unui titlu de calificare recunoscut automat; sistemul general de recunoaştere a calificărilor profesionale se aplică fără a se aduce atingere prevederilor privind drepturile câştigate şi exclusiv în scopul recunoaşterii specializării în cauză;

d) pentru asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali specializaţi, titulari ai unui titlu de calificare specializată, dobândit ulterior formării profesionale ce conduce la obţinerea unui titlu de calificare recunoscut automat, atunci când solicitantul doreşte să fie recunoscut în România, unde activităţile profesionale în cauză sunt exercitate de asistenţi medicali specializaţi fără formare profesională de asistent medical generalist;

e) pentru asistenţii medicali specializaţi fără formare profesională de asistent medical generalist, în cazul în care solicitantul doreşte să fie recunoscut în România, unde activităţile profesionale în cauză sunt exercitate de asistenţi medicali generalişti, de asistenţi medicali specializaţi fără formare profesională de asistent medical generalist sau de asistenţi medicali specializaţi, titulari ai unui titlu de calificare specializată, dobândit ulterior unei formări profesionale ce conduce la obţinerea titlurilor de calificare de asistent medical generalist recunoscute automat.

(5) Prevederile prezentei legi se aplică cetăţenilor prevăzuţi la alin. (1) şi în situaţia în care sunt titulari ai unui titlu de calificare obţinut pe teritoriul unui stat terţ, dacă titularul său are o experienţă profesională în profesia în cauză de 3 ani pe teritoriul statului membru unde a obţinut recunoaşterea calificărilor profesionale şi doreşte să exercite în România o profesie reglementată.

ART. 2

(1) Activitatea profesională reglementată reprezintă activitatea profesională pentru care accesul sau exercitarea în România este condiţionată, direct sau indirect, în conformitate cu legislaţia română în vigoare, de deţinerea unui document care să ateste nivelul de formare profesională.

(2) Sunt considerate activităţi profesionale reglementate activităţile exercitate cu titlu profesional, dacă utilizarea unui astfel de titlu este rezervată doar titularilor unor documente care atestă nivelul de formare profesională.

(3) Sunt considerate, de asemenea, activităţi profesionale reglementate activităţile desfăşurate de membrii unei organizaţii profesionale, dacă organizaţia respectivă:

a) are ca obiectiv fundamental promovarea şi menţinerea unui nivel ridicat într-un anumit domeniu profesional;

b) este recunoscută prin legea română în vederea realizării acestui obiectiv;

c) eliberează membrilor săi un document care atestă nivelul de formare profesională;

d) impune membrilor săi respectarea unor reguli de conduită profesională elaborate de aceasta;

e) conferă membrilor săi dreptul de a folosi un titlu profesional sau abrevierea acestuia şi de a beneficia de un statut corespunzător nivelului de formare profesională.

ART. 3

(1) Profesia reglementată reprezintă activitatea sau ansamblul de activităţi profesionale reglementate conform legii române, care compun respectiva profesie în România.

(2) Lista profesiilor reglementate în România este prevăzută în anexa nr. 2.

(3) Autorităţile competente corespunzătoare fiecărei profesii reglementate sunt prevăzute în anexa nr. 3. Autoritatea competentă reprezintă orice autoritate sau instanţă autorizată în mod special de un stat membru să elibereze ori să primească titluri de calificare sau alte documente ori informaţii, precum şi să primească cereri şi să ia decizii în legătură cu profesiile reglementate din aria lor de competenţă.

(4) La data aderării, coordonatorul naţional va comunica Comisiei Europene şi statelor membre lista profesiilor reglementate şi autorităţile competente corespunzătoare fiecăreia.

ART. 4

Experienţa profesională reprezintă exercitarea efectivă şi legală a unei profesii într-un stat membru al U.E. sau al S.E.E.

ART. 5

Formarea profesională reglementată reprezintă orice formare care, într-un stat membru al U.E. sau al S.E.E.:

a) este direct orientată spre exercitarea unei anumite profesii şi constă într-un ciclu de studii de învăţământ superior cu o durată minimă de 3 ani sau cu o durată echivalentă în învăţământul fără frecvenţă, efectuat în cadrul unei universităţi sau în cadrul unei instituţii de învăţământ superior ori în cadrul unei alte instituţii de nivel echivalent de pregătire şi, eventual, completat cu o formare profesională, un stagiu profesional sau o practică profesională cerute pe lângă ciclul de studii superioare; structura şi nivelul formării profesionale, ale stagiului profesional sau ale practicii profesionale trebuie să fie determinate de dispoziţiile legale, de reglementare ori administrative ale statului membru în cauză sau să facă obiectul unui control ori al unui consimţământ din partea autorităţii desemnate în acest scop;

b) este orientată specific către exercitarea unei anumite profesii şi constă într-un ciclu de studii completat eventual cu o formare profesională, stagiu profesional sau practică profesională, ale căror structură şi nivel sunt determinate de dispoziţiile legislative din statul membru de origine ori de provenienţă sau care fac obiectul unui control ori al unei aprobări din partea unei autorităţi desemnate în conformitate cu legea statului membru de origine.

ART. 5^1

(1) Calificări profesionale reprezintă calificările atestate prin:

a) un titlu de calificare;

b) un atestat de competenţă care certifică o formare profesională care nu face obiectul unui certificat sau al unei diplome prevăzute la art. 8, 14 şi 15 ori al unui examen special fără formare prealabilă sau al exercitării cu normă întreagă a profesiei într-un stat membru pe o perioadă de 3 ani consecutivi sau pe o perioadă echivalentă cu normă redusă în decursul ultimilor 10 ani;

c) experienţă profesională.

(2) Prin titlu de calificare se înţelege orice diplomă, certificat şi alt titlu oficial de calificare eliberate de o autoritate a unui stat membru desemnată în temeiul actelor cu putere de lege şi al actelor administrative ale respectivului stat membru şi care certifică formarea profesională obţinută cu preponderenţă în Uniunea Europeană.

(3) Este asimilat unui titlu de calificare orice titlu de formare eliberat de autorităţile unui alt stat decât statele membre, dacă titularul său posedă o experienţă de 3 ani în profesia respectivă, dobândită pe teritoriul unui stat membru, care i-a recunoscut titlul de calificare, şi certificată de acesta.

ART. 5^2

(1) Platformele comune reprezintă un ansamblu de criterii de calificări profesionale capabile să compenseze diferenţele semnificative constatate între cerinţele de formare ale diferitelor state membre pentru o anumită profesie. Aceste diferenţe semnificative se identifică prin compararea duratelor şi conţinutului formărilor în cel puţin două treimi dintre statele membre, incluzând toate statele membre care reglementează respectiva profesie. Diferenţele de conţinut al formării pot decurge din diferenţe semnificative în ceea ce priveşte exercitarea activităţilor profesionale.

(2) Platformele comune definite la alin. (1) pot fi prezentate Comisiei Europene de către statele membre sau de către asociaţii ori organizaţii profesionale reprezentative la nivel naţional şi european.

(3) Alin. (1) şi (2) nu aduc atingere competenţei autorităţilor române de a stabili calificările profesionale necesare pentru exercitarea profesiilor pe teritoriul lor, precum şi conţinutul şi organizarea sistemelor de educaţie şi formare profesională.

(4) În cazul în care consideră criteriile stabilite într-o măsură adoptată în conformitate cu alin. (2) ca neputând oferi garanţiile adecvate în ceea ce priveşte calificările profesionale, România informează în acest sens Comisia Europeană care, după caz, prezintă un proiect de măsuri conform procedurii stabilite la nivel comunitar.

ART. 6

În sensul prezentei legi, prin stat membru se înţelege orice stat membru al U.E. sau alte state membre ale S.E.E.

Nr. 10044/26 iulie 2004 Norme privind recunoasterea persoanelor fizice si juridice straine care desfasoara activitati din domeniul profesiilor de expert contabil si de contabil autorizat

Norme * privind recunoaşterea persoanelor fizice şi juridice străine care desfăşoară activităţi din domeniul profesiilor de expert contabil şi de contabil autorizat şi a persoanelor fizice membre A.C.C.A. (The Association of Chartered Certified Accountants) din Marea Britanie

În aplicarea prevederilor:

– art. 25 din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, aprobată prin Legea nr. 42/1995, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, desemnat autoritate competentă în domeniu potrivit art. 3 alin. 3 din Legea nr. 200/2004 şi în baza art. 37 din Legea nr. 200/2004, a emis norme referitoare la recunoaşterea calităţii de expert contabil sau de contabil autorizat persoanelor fizice străine şi la evidenţa persoanelor fizice şi juridice străine, care desfăşoară în România activităţi din domeniul profesiei de expert contabil sau de contabil autorizat;

– pct. 92 şi pct. 154 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România;

– art. 8 din Hotărârea nr. 00/36 din 17 iunie 2000 a Consiliului Superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România;

– art.14 din Hotărârea nr. 02/48 din 9 august 2002 a Consiliului Superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România;

– Protocolului din 26 mai 2003 încheiat între Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România şi A.C.C.A. (The Association of Chartered Certified Accountants) din Marea Britanie

se stabilesc următoarele Norme pentru recunoaşterea şi înscrierea în Tabloul Corpului a persoanelor fizice şi juridice străine, şi a persoanelor fizice membre A.C.C.A – Acociaţia Experţilor Contabili Autorizaţi, institut din Marea Britanie recunoscut de Corp ca institut de formare profesională în domeniul contabilităţii şi auditului – , care desfăşoară activităţi în domeniul profesiilor de expert contabil şi contabil autorizat.

* Aprobate prin Hotararea Consiliului Superior nr.04/61, cu modificate si completate prin Hotararea nr.07/75 a Consiliului Superior al Corpului din data de 20 ianuarie 2007

A. Cu privire la autorizarea exercitării profesiei de expert contabil sau de contabil autorizat

I. Persoanele fizice străine care doresc să exercite în România profesia de expert contabil sau de contabil autorizat sunt obligate să susţină un examen/interviu organizat de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, cu respectarea următoarei proceduri:

1. Solicitantul, cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, depune la Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România un dosar conţinând următoarele documente justificative, din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor legale, şi anume:

– cererea

– actul de indentitate/paşaport;

– actul de studii;

– documentul prin care se atestă obţinerea calităţii de expert contabil în ţara de origine, vizat la zi;

– documentul din care să rezulte sediul sau locul de domiciliu din România;

– alte acte privind specialităţile dobândite;

– curriculum vitae.

II. Referitor la persoanele fizice membre A.C.C.A. care doresc să exercite profesia de expert contabil

2. Pe lângă documentele pentru dosar, prevăzute la pct.1, membrii A.C.C.A., trebuie să deţină studii superioare pentru a accede la calitatea de expert contabil şi să depună următoarele fotocopii şi traduceri legalizate după:

– documentul din care să rezulte şederea (chiar şi temporară) în România;

– certificat de cazier judiciar cu termen de valabilitate neexpirat;

– actul medical de atestare a stării de sănătate, eliberat de o instituţie sanitară competentă din România;

3. Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, prin Departamentele şi Direcţiile specializate, după verificarea şi analiza documentelor depuse în condiţiile pct.1 şi pct.2, întocmeşte o notă către Biroul Permanent al Consiliului Superior, care hotărăşte prin decizie asupra înscrierii sau neînscrierii la examen/interviu.

4. În cazul aprobării de către Biroul Permanent al Consiliului Superior a cererii de înscriere, candidatul va achita taxa de înscriere şi va susţine examenul/interviul.

5. Comisia de examinare se stabileşte prin hotărâre a Consiliului Superior al Corpului.

6. Tematica de examen/interviu este cea care a fost aprobată pentru ultimul examen de acces susţinut pentru acordarea calităţii de expert contabil şi contabil autorizat.

7. Examenul/interviul vizează cunoaşterea legislaţiei româneşti în vigoare, în domeniul organizării şi funcţionării societăţilor comerciale, contabil şi fiscal, şi constă în prezentarea şi susţinerea unui studiu de caz în care să fie tratate probleme de contabilitate, de fiscalitate şi de organizare şi funcţionare a unei socieţăţi comerciale, şi se finalizează cu acordarea calificativului admis sau respins, consemnat într-un proces-verbal.

8. Procesul-verbal al comisiei de examinare, la care se anexează lucrarea candidatului, se supune spre aprobare Consiliului Superior al Corpului.

9. După aprobarea de către Consiliul Superior al Corpului, se procedează conform prevederilor pct. 92 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului, referitoare la înscrierea în Tabloul Corpului a persoanelor fizice sau juridice străine, precum şi al persoanelor fizice membre A.C.C.A.

10. Autorizarea exercitării activităţii de expert contabil sau de contabil autorizat în România este valabilă atâta timp cât este menţinută calitatea de expert contabil sau de contabil autorizat în ţara de origine.

B. Cu privire la evidenţa persoanelor fizice străine, precum şi a persoanelor fizice membre A.C.C.A., care exercită profesia de expert contabil sau de contabil autorizat în România

11. Persoana fizică străină şi persoana fizică membră A.C.C.A., care au dobândit calitatea de expert contabil sau de contabil autorizat în ţara de origine şi care au promovat examenul/interviul pentru recunoaşterea dreptului de exercitare a profesiei în România, examen/interviu organizat de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România prin Departamentele şi Direcţiile specializate, depun la Secretariatul General al Corpului dosarul care trebuie să cuprindă:

– copie de pe carnetul de expert contabil sau de contabil autorizat, vizate pe anul respectiv în ţara de origine;

– copie de pe paşaport/act de identitate valabil;

– dovada domiciliului pe teritoriul României;

– declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale;

– 2 fotografii tip, format mic.

12. Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, prin Departamentele şi Direcţiile specializate analizează dosarul depus şi transmite informaţiile necesare către Direcţia Informatică Tablou, pentru completarea corespunzătoare a legitimaţiei de expert contabil sau contabil autorizat, confecţionarea parafei pentru persoana fizică respectivă şi luarea în evidenţă a acesteia în Tabloul Corpului – Partea a treia.

13. Ridicarea legitimaţiei şi parafei de către posesor se realizează de la Departamentele şi Direcţiile specializate ale Corpului, pe bază se semnătură în Registrul privind evidenţa membrilor C.E.C.C.A.R. – persoane fizice străine şi persoane fizice membre A.C.C.A. – Anexa nr. 1. Cu acestă ocazie se organizează ceremonia depunerii jurământului prevăzut la art. 21 din Ordonanţa Guvernului 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, aprobată prin Legea nr. 42/1995, cu modificările şi completările ulterioare.

14. Modelul legitimaţiei de membru al C.E.C.C.A.R. este prezentat în Anexa nr. 2.

C. Cu privire la evidenţa persoanelor juridice străine care desfăşoară în România activităţi din domeniul profesiei de expert contabil sau de contabil autorizat

15. Asociatul sau reprezentantul persoanei juridice străine depune la Departamentele şi Direcţiile specializate ale C.E.C.C.A.R. fotocopii după documentele de înfiinţare, respectiv actul constitutiv/statutul/contractul societăţii. În urma analizei documentelor Departamentele şi Direcţiile specializate întocmesc o notă către Biroul Permanent al Consiliului Superior, care emite avizul favorabil sau refuzul de aprobare a exercitării activităţii de expertiză contabilă pentru persoana juridică în cauză.

16. În urma înscrierii persoanei juridice la Registrul comerţului şi la Administraţia fianciară, persoana juridică străină depune la Departamentele şi Direcţiile specializate dosarul de înscriere a societăţii în Tabloul Corpului, care va cuprinde:

– cerere de înscriere;

– copie de pe documentele de înfiinţare cu modificările la zi: act constitutiv/contact/statut, acte adiţionale, copii de pe actele privind înregistrarea la Registrul comerţului şi la Administraţia financiară unde societatea îşi are sediul (certificat de înmatriculare, cod unic de înregistrare, cod fiscal,etc);

– copie de pe legitimaţia de expert contabil sau de contabil autorizat, eliberată de C.E.C.C.A.R., vizată pe anul în curs;

– dovada plăţii taxei de înscriere.

17. Departamentele şi Direcţiile specializate, pe baza deciziei Biroului Permanent al Consiliului Superior procedează la înscrierea societăţii comerciale în Tabloul Corpului – Partea IV şi eliberarea certificatului de membru al C.E.C.C.A.R.

18. Operaţiile privind luarea în evidenţă, înregistrarea şi eliberarea certificatelor de membru – persoane juridice străine – se realizează prin Departamentele şi Direcţiile specializate, care ţin evidenţa membrilor C.E.C.C.A.R – persoane juridice străine – conform modelului din Anexa nr.3.