ROF

Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

1. Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, denumit în continuare Corpul, este persoană juridică de utilitate publică şi autonomă, din care fac parte experţii contabili şi contabilii autorizaţi, în condiţiile prevăzute de lege.

2. Corpul, prin delegaţia primită din partea autorităţii publice, acordă şi retrage dreptul de exercitare a profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat şi are dreptul să controleze competenţa şi moralitatea membrilor săi.

Membrii Corpului, potrivit actului normativ de înfiinţare, îşi aleg organele de conducere care să îi reprezinte în faţa autorităţii publice, precum şi în raporturile cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi străinătate.

Capitolul II Organele de conducere si de control ale Corpului

3. Organele centrale de conducere ale Corpului sunt Conferinţa Naţională a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi, denumită în continuare Conferinţa Naţională, Consiliul Superior al Corpului, denumit în continuare Consiliul Superior, şi Biroul permanent al Consiliului Superior, denumit în continuare Biroul permanent.

4. Conferinţa Naţională este organul superior de conducere şi de control al Corpului.

Conferinţa Naţională este constituită din membrii Consiliului Superior, membrii consiliilor filialelor Corpului, ai comisiilor de disciplină, reprezentanţii Ministerului Finanţelor de pe lângă Consiliul Superior şi consiliile filialelor, precum şi din reprezentanţi din fiecare filială a Corpului, desemnaţi de adunările generale, conform normei de reprezentare de 1/100.

5. Conferinţa Naţională este legal constituită, dacă este asigurată participarea majorităţii membrilor prevăzuţi la pct. 4, iar hotărârile sunt valabil adoptate cu votul majorităţii membrilor prezenţi. Dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul necesar, este convocată din nou Conferinţa Naţională, care este legal constituită cu participarea a cel puţin 30% din numărul membrilor şi reprezentanţilor prevăzuţi la pct. 4 alin.2, iar hotărârile sunt valabil adoptate cu votul majorităţii membrilor prezenţi

Conferinţa Naţională este ordinară şi extraordinară

6. Conferinţa Naţională ordinară se întruneşte anual prin grija Consiliului Superior, care alege locul de desfăşurare şi are loc în cel mult două luni de la încheierea exerciţiului financiar. Convocarea Conferinţei Naţionale ordinare se face cu cel puţin 20 de zile înaintea datei de desfăşurare a acesteia.

7. Conferinţa Naţională ordinară are următoarele atribuţii:

a) aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, modificările şi completările acestuia, avizate de Ministerul Finanţelor şi de Ministerul Justiţiei, precum şi Codul privind conduita etică şi profesională a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi;

b) stabileşte direcţiile de bază şi ia măsurile necesare pentru asigurarea bunei exercitări a profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat;

c) examinează şi aprobă, prin vot deschis, raportul de activitate prezentat de Consiliul Superior pentru exerciţiul financiar expirat şi raportul cenzorilor asupra gestiunii financiare a Consiliului Superior;

d) aprobă, prin vot deschis, bilanţul contabil, execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar încheiat, precum şi bugetul de venituri şi cheltuieli al exerciţiului financiar viitor, prezentate de Consiliul Superior;

e) aprobă, prin vot deschis, organigrama Consiliului Superior, sistemul de salarizare pentru anul următor, precum şi principiile şi criteriile de organizare şi de salarizare a aparatului propriu şi a consiliilor filialelor;

f) aprobă, prin vot deschis, sistemul de acordare şi cuantumul cheltuielilor de deplasare şi reprezentare în consiliile filialelor Corpului pe anul următor, la propunerea preşedintelui Consiliului Superior;

g) alege şi revocă preşedintele şi membrii Consiliului Superior şi ai comisiei de cenzori a acestuia; alege şi revocă preşedintele şi doi membri ai Comisiei superioare de disciplină;

h) aprobă raportul Consiliului Superior referitor la rezultatul alegerilor privind reînnoirea mandatelor membrilor consiliilor filialelor Corpului, inclusiv revocarea celor aleşi;

i) aprobă, prin vot deschis, nivelul indemnizaţiilor pentru organele alese ale Corpului şi al taxelor de înscriere în evidenţa Corpului;

j) hotărăşte asupra propunerilor de sancţionare disciplinară a membrilor Consiliului Superior şi ai consiliilor filialelor, formulate de Comisia superioară de disciplină;

k) stabileşte anual cotizaţiile pe tranşe de venit, datorate de membrii Corpului;

l) aprobă planurile anuale de activitate ale Consiliului Superior şi ale consiliilor filialelor;

m) confirmă lista cuprinzând membrii de onoare ai Corpului, în conformitate cu anexa nr.3;

n) stabileşte măsurile necesare şi urmăreşte îndeplinirea altor atribuţii prevăzute de actele normative, precum şi a propriilor hotărâri.

8. Conferinţa Naţională extraordinară are loc numai în cazuri deosebite şi se convoacă cu cel puţin 15 zile înaintea datei fixate pentru desfăşurarea ei, de către Consiliul Superior, pe baza ordinii de zi stabilite de acesta din proprie iniţiativă sau la propunerea filialelor reprezentând peste o cincime din totalul membrilor Corpului.

9. Cu ocazia Conferinţei Naţionale extraordinare pot fi organizate “zile de studii” (seminarii, colocvii etc.), ca urmare a unor lucrări executate şi expuse de experţi contabili şi contabili autorizaţi şi, eventual, cu concursul unor persoane şi personalităţi din afara Corpului, sub conducerea unui raportor general, desemnat de Consiliul Superior dintre membrii săi.

10. Consiliul Superior exercită drepturile Corpului aferente statutului său de persoană juridică de utilitate publică; în mod esenţial, are ca atribuţie reprezentarea profesiunii în faţa autorităţilor publice prin preşedintele său şi coordonarea acţiunilor consiliilor filialelor judeţene.

11. Consiliul Superior cuprinde maximum 24 de membri, inclusiv presedintele, şi 8 supleanţi. Reprezentarea experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi se stabileşte în funcţie de procentajul experţilor contabili în raport cu totalul membrilor Corpului la nivelul ţării, conform tabelului următor:

Ponderea experţilor contabili în raport cu numărul total al

Numărul

membrilor titulari

Numărul

membrilor supleanţi

membrilor Corpului la nivelul ţării.

Experţi contabili

Contabili autorizaţi

Experţi contabili

Contabili autorizaţi

Până la 50% inclusiv

14

10

4

4

Peste 50% şi până la 65% inclusiv

15

9

5

3

Peste 65% şi până la 85% inclusiv

18

6

6

2

Peste 85% şi până la 100%

21

3

7

1

100%

24

8

Stabilirea locurilor aferente celor două categorii profesionale se face, potrivit alin. 1, de către Biroul permanent, cu 3 luni înaintea datei stabilite pentru alegeri.

12. Funcţiile membrilor Consiliului Superior nu sunt remunerate; aceştia însă beneficiază de decontarea cheltuielilor de deplasare şi reprezentare. De asemenea, pot primi indemnizaţii pentru activităţile efectiv prestate pentru Corp, în limitele şi condiţiile aprobate de Conferinţa Naţională.

13. Membrii titulari şi supleanţi ai Consiliului Superior sunt aleşi prin vot secret, pentru 4 ani. Pentru asigurarea continuităţii activităţilor Corpului mandatele a jumătate din numărul celor aleşi sunt reînnoite la fiecare 2 ani.

14. Locurile vacante în Consiliul Superior provin, de regulă, din încetarea mandatului celor care au împlinit patru ani în cadrul acestuia; de asemenea, mandatul membrilor care se află în situaţia prevăzută la alin.4 al pct.98 încetează.

Membrii cărora le încetează mandatul pot să îşi depună candidatura şi să fie realeşi după o perioadă cel puţin egală cu cea a mandatului îndeplinit.

15. Alegerile pentru Consiliul Superior se fac prin vot secret; sunt declaraţi aleşi candidaţii care au obţinut minimum 2/3 din numărul voturilor exprimate. În cazul în care candidaţii nu întrunesc această majoritate se organizează al doilea tur de scrutin, la care sunt declaraţi aleşi cei care au întrunit majoritatea simplă a voturilor exprimate.

16. Modul de depunere a candidaturilor, de desfăşurare a votării şi de stabilire a celor aleşi este prezentat în anexa nr. 1 la prezentul regulament.

17. Consiliul Superior se convoacă cel puţin o dată pe semestru de către preşedintele său şi ori de câte ori este necesar; de asemenea, poate fi convocat la cererea Biroului permanent, a majorităţii membrilor Consiliului Superior, precum şi la cererea Comisiei superioare de disciplină. Hotărârile Consiliului Superior sunt valabile dacă au fost luate cu 2/3 din numărul membrilor săi, care trebuie să reprezinte cel puţin 3/4 din numărul membrilor acestora. Dacă nu s-a întrunit acest număr de voturi, al doilea tur de scrutin are loc în cursul unei alte şedinţe, cu o participare de cel puţin 40% din numărul membrilor, cu aceeaşi ordine de zi şi făcând obiectul unei convocări speciale în termen de 15 zile. În acest caz, hotărârile se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi. La paritate de voturi, votul preşedintelui de şedinţă este hotărâtor.

Deliberările Consiliului Superior au caracter strict secret; hotărârile sunt date publicităţii în revista editată de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi.

18. Consiliul Superior are următoarele atribuţii:

a) alege dintre membrii săi 5 vicepreşedinţi ai Consiliului Superior: 4 dintre aceştia sunt aleşi dintre experţii contabili, iar unul, dintre contabilii autorizaţi;

b) asigură elaborarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Corpului, solicitând avizele Ministerului Finanţelor şi Ministerului Justiţiei; regulamentul de organizare şi funcţionare nu va fi înaintat pentru aprobare fără avizele favorabile ale celor două ministere;

c) asigură elaborarea şi completarea Codului privind conduita etică şi profesională a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi;

d) asigură administrarea şi gestionarea patrimoniului Corpului;

e) deliberează asupra tuturor problemelor privind profesia de expert contabil şi de contabil autorizat;

f) veghează ca Regulamentul privind dobândirea calităţii de expert contabil şi contabil autorizat să fie strict aplicat;

g) asigură coordonarea activităţii consiliilor filialelor; stabileşte metodologia de elaborare a bugetului de venituri şi cheltuieli al Corpului;

h) aprobă statele de funcţii ale Corpului şi filialelor;

i) asigură participarea membrilor săi în cadrul unor comisii de studii şi cercetări destinate a face să progreseze profesia şi ştiinţa contabilă sau în diverse grupe de lucru din cadrul instituţiilor guvernamentale şi neguvernamentale, la solicitarea acestora;

j) decide în termen de 30 de zile asupra contestaţiilor făcute împotriva hotărârilor luate de Comisia superioară de disciplină;

k) aprobă normele privind desfăşurarea activităţii curente a compartimentelor şi verigilor organizatorice ale Corpului;

l) ia toate măsurile necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei şi a celei de asigurare a riscului profesional de către toţi membrii Corpului;

m) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege, regulament şi hotărârile Conferinţei Naţionale a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi.

19. Biroul permanent al Consiliului Superior este compus din preşedinte, ales de Conferinţa Naţională, şi din vicepreşedinţi, aleşi de Consiliul Superior.

Preşedintele Consiliului Superior este şi preşedintele Biroului permanent.

20. Vicepreşedinţii Biroului permanent sunt aleşi prin vot secret dintre membrii Consiliului Superior. Alegerea la primul tur de scrutin este valabilă cu votul a 2/3 din numărul celor prezenţi, care trebuie să fie de cel puţin 3/4 din numărul membrilor Consiliului superior. La un al doilea tur, candidaţii sunt aleşi pe baza majorităţii simple, dintr-o participare de cel puţin 40% din numărul membrilor; la egalitate de voturi, este ales cel mai în vârstă. După expirarea mandatului, vicepreşedinţii Biroului permanent pot fi realeşi după o perioadă egală cu cea a mandatului deţinut.

21. În cazul când postul devine vacant sau dacă un membru este în imposibilitate de a-şi îndeplini mandatul, se procedează la o nouă alegere.

22. Biroul permanent al Consiliului Superior se întruneşte lunar şi ori de câte ori este necesar şi ia decizii cu votul majorităţii simple a membrilor săi. Deciziile emise de Biroul permanent între şedinţele Consiliului Superior se prezintă acestuia pentru validare.

23. Biroul permanent, cu două luni înaintea începerii anului, stabileşte normativele de cheltuieli la nivelul Corpului şi al filialelor ce trebuie avute în vedere la elaborarea bugetului, privind:

– cheltuielile de deplasare în ţară şi străinătate;

– cheltuielile de reprezentare la reuniunile Biroului permanent, secţiunilor şi ale invitaţilor acestora;

– cheltuielile ocazionate de demersurile, sarcinile şi obligaţiile diverse ce revin membrilor Consiliului Superior, ţinând seama de funcţiile acestora.

24. Preşedintele Consiliului Superior este ales de Conferinţa Naţională dintre membrii Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România pentru un mandat de 4 ani.

Persoana respectivă poate să cumuleze această funcţie numai dacă îşi desfăşoară activitatea în domeniul cercetării sau în învăţământul universitar de profil şi se bucură de autoritate profesională şi morală deosebită.

Pentru asigurarea continuităţii, în primul an de mandat preşedintele ales îşi îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege şi de regulament, putând solicita şi sprijinul fostului preşedinte.

25. Preşedintele Consiliului Superior asigură executarea hotărârilor Consiliului Superior şi a deciziilor Biroului permanent şi coordonează activitatea curentă a Corpului.

26. Preşedintele Consiliului Superior are următoarele atribuţii:

a) convoacă şi conduce şedinţele Consiliului Superior şi ale Biroului permanent;

b) conduce şi coordonează dezbaterile potrivit condiţiilor prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul regulament;

c) prezintă anual Consiliului Superior, spre adoptare, proiectul de buget pentru exerciţiul viitor;

d) aprobă angajarea şi efectuarea cheltuielilor în cadrul bugetului aprobat de Conferinţa Naţională;

e) prezintă bilanţul contabil spre adoptare Consiliului Superior şi spre aprobare Conferinţei Naţionale;

f) numeşte şi revocă, cu respectarea statelor de funcţiuni aprobate de Consiliul Superior, personalul propriu al Corpului şi îi stabileşte salariile, cu aprobarea Biroului permanent;

g) reprezintă Corpul în faţa autorităţilor publice, a terţilor sau organizaţiilor naţionale şi internaţionale, apărând prestigiul şi independenţa profesională a membrilor săi;

h) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Conferinţa Naţională, Consiliul Superior şi Biroul permanent.

27. Preşedintele Consiliului Superior, cu acordul Biroului permanent, are acces la lucrările consiliilor filialelor, secţiunilor şi departamentelor Corpului, participând la dezbateri fără drept de vot.

28. Preşedintele Consiliului Superior poate să delege un membru al acestuia pentru o acţiune sau activitate determinată.

29. Preşedintele Consiliului Superior, cu acordul Biroului permanent, are competenţa să reunească la sediul uneia dintre filialele Corpului pe preşedinţii consiliilor filialelor sau pe reprezentanţii lor, în vederea examinării unor probleme deosebit de importante ale apărării unor interese generale ale profesiei, de studiere a oricăror măsuri de ordin colectiv. Aceste reuniuni au numai un caracter de informare.

Preşedintele Consiliului Superior îşi desfăşoară activitatea la sediul Corpului, în program normal de lucru, cel puţin două zile pe săptămână.

30. Fiecare vicepreşedinte al Consiliului Superior conduce activitatea unei secţiuni, comisii sau departament, potrivit celor stabilite de Biroul permanent al Consiliului Superior.

Vicepreşedinţii, cu acordul Biroului permanent, au acces la lucrările consiliilor filialelor, participând la dezbateri fără drept de vot.

31. Cenzorii sunt aleşi pentru o perioadă de patru ani, de Conferinţa Naţională ordinară, prin vot deschis, dintre membrii Corpului care nu fac parte din Consiliul Superior, şi anume: doi din cadrul experţilor contabili, unul din cadrul contabililor autorizaţi. Cenzorii nu pot îndeplini mai mult de două mandate consecutive.

32. Cenzorii au ca atribuţii verificarea gestiunii financiare a Consiliului Superior pentru exerciţiul financiar încheiat, a concordanţei dintre operaţiunile înregistrate în contabilitate şi cele aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli, raportând Conferinţei Naţionale în legătură cu regularitatea şi sinceritatea bilanţului şi a execuţiei bugetare.

De asemenea, cenzorii controlează respectarea condiţiilor privind convocarea Conferinţei Naţionale.

Cenzorii îşi desfăşoară activitatea potrivit propriului regulament aprobat de Consiliul Superior.

Capitolul III Organizarea activitatii Corpului

33. Activităţile Corpului se desfăşoară în cadrul: secţiunilor, comisiilor, departamentelor şi Secretariatului general, subordonate Biroului permanent al Consiliului Superior al Corpului.

Secţiunile Corpului se organizează pe categorii profesionale, şi anume: Secţiunea experţilor contabili şi Secţiunea contabililor autorizaţi.

Atribuţiile acestora se stabilesc prin norme aprobate de Consiliul Superior al Corpului.

34. Conducerea fiecărei secţiuni este asigurată de cel mult 5 membri, desemnaţi din cadrul Consiliului Superior, dintre care: un preşedinte, desemnat dintre vicepreşedinţii Biroului permanent, un supleant şi 1-3 membri. La propunerea vicepreşedinţilor de resort, în funcţie de necesităţi, secţiunile se completează, prin decizia preşedintelui Consiliului Superior, cu specialişti, chiar din afara Corpului, cunoscuţi pentru calificarea, competenţa şi lucrările lor; aceştia au în cadrul secţiunilor vot consultativ.

35. Secţiunile Corpului au următoarele atribuţii principale:

a) organizează examenele de admitere pentru accesul la profesia de expert contabil şi contabil autorizat, conform regulamentului elaborat de Consiliul Superior, avizat de Ministerul Finanţelor şi de Ministerul Educaţiei Naţionale şi aprobat prin hotărâre a Guvernului; ţin evidenţa persoanelor care au promovat examenul de admitere şi se află în perioada de stagiu, potrivit normelor aprobate de Consiliul Superior;

b) organizează examinarea persoanelor fizice străine care urmează să exercite activitatea de expert contabil sau contabil autorizat în România asupra cunoaşterii legislaţiei naţionale în domeniile fiscal, contabil şi al organizării şi funcţionării societăţilor comerciale;

c) organizează activitatea de stagiu şi examenul de aptitudini pentru dobândirea calităţii de expert contabil şi contabil autorizat, potrivit regulamentului aprobat de Consiliul Superior, cu avizul consultativ al Ministerului Finanţelor;

d) elaborează, potrivit legii, normele privind activitatea şi conduita etică a experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi, pe care le dă publicităţii;

e) asigură respectarea normelor legale de către experţii contabili şi contabilii autorizaţi ce îşi desfăşoară activitatea individual, ca asociaţi într-o societate comercială de expertiză contabilă sau ca salariaţi/colaboratori ai societăţii de expertiză;

f) urmăresc modul de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei, conform normelor emise de Consiliul Superior, prezentând rapoarte în acest sens Biroului permanent al Consiliului Superior;

g) colaborează la elaborarea planului tematic al revistei Corpului şi a planului tematic al publicaţiilor proprii de specialitate;

h) verifică respectarea, de către filialele Corpului, a condiţiilor legale de înscriere în Tabloul Corpului a persoanelor fizice şi juridice, pe baza documentelor transmise de către acestea;

i) soluţionează, în termen de 30 de zile de la înregistrare, contestaţiile formulate de către membrii Corpului, referitoare la:

i1) respingerea de către filiale a cererii de înscriere în Tabloul Corpului;

i2) autorizarea încetării provizorii a calităţii de membru al Corpului;

i3) radierea din Tabloul Corpului, în cazurile prevăzute de regulament;

i4) neînregistrarea în Tabloul Corpului de către filiale a sediilor secundare ale societăţilor comerciale de expertiză contabilă recunoscute de Corp.

Procedura de luare a unei decizii de către secţiune pentru îndeplinirea acestor atribuţii obligă la audierea celui interesat, care va fi încunoştiinţat în scris despre data audierii sale, cu cel puţin 15 zile înainte. Neprezentarea acestuia la termenul fixat nu împiedică adoptarea deciziei.

Deciziile secţiunilor trebuie motivate şi se adoptă cu majoritatea simplă a voturilor celor prezenţi. La egalitate de voturi cel al preşedintelui este hotărâtor.

Deciziile se comunică prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, celui interesat, consiliului filialei şi reprezentantului Ministerului Finanţelor de pe lângă acesta. Ele pot fi contestate la Consiliul Superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi în termen de 15 zile de la comunicare.

j) îndeplinesc alte activităţi stabilite prin acte normative sau hotărâri ale organelor de conducere ale Corpului, potrivit profilului lor de activitate.

36. Activitatea secţiunilor, departamentelor şi comisiilor Corpului se desfăşoară pe baza programelor de activitate aprobate de Consiliul Superior al Corpului.

37. Membrii secţiunilor şi ai departamentelor Consiliului Superior şi ai consiliilor şi secţiunilor filialelor, în exercitarea funcţiilor lor, sunt răspunzători pentru păstrarea secretului profesional.

38. Toţi membrii Consiliului Superior care, fără o motivare valabilă, refuză sau se abţin de la îndeplinirea obligaţiilor profesionale sau de la efectuarea lucrărilor care le sunt impuse de funcţionarea normală a acestuia, sunt consideraţi, de drept, demisionaţi din calitatea lor de membri ai consiliului.

De asemenea, sunt consideraţi demisionaţi membrii Consiliului Superior care au fost sancţionaţi disciplinar.

Constatarea renunţării unui membru la funcţiile pentru care a fost ales se face prin decizia motivată a Consiliului Superior.

39. Sub coordonarea directă a preşedintelui Biroului permanent, funcţionarea administrativă a Consiliului Superior se realizează prin Secretariatul general al Corpului, condus de un secretar general salariat, numit de Consiliul Superior, care răspunde de buna funcţionare a compartimentelor administrative.

40. Secretarul general are următoarele atribuţii:

a) execută hotărârile şi deciziile privind activitatea compartimentelor administrative;

b) pregăteşte, analizează şi centralizează proiectele de buget ale filialelor; elaborează proiectul de buget al Corpului; după însuşirea acestora de către Biroul permanent, prin preşedintele acestuia, le prezintă Consiliului Superior pentru adoptare, cu cel puţin o lună înainte de începerea exerciţiului financiar;

c) asigură execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, prezentând informări periodice Biroului permanent; în acest sens, asigură şi răspunde de organizarea şi ţinerea contabilităţii la nivel central şi teritorial, potrivit legii;

d) asigură executarea tuturor lucrărilor administrative şi de secretariat pentru Conferinţa Naţională, Consiliul Superior, Biroul permanent, secţiunile şi departamentele Corpului;

e) organizează şi asigură evidenţa centralizată a experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi înscrişi în Tabloul Corpului de către filiale;

f) asigură publicarea anuală în Monitorul Oficial al României a Tabloului Corpului;

g) organizează, asigură şi urmăreşte publicitatea în legătură cu exercitarea profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat, în interesul profesiei membrilor Corpului; propune Comisiei superioare de disciplină pe cei care se fac vinovaţi de încălcarea reglementărilor privind publicitatea;

h) asigură publicarea în revista Corpului a bilanţului contabil şi a contului de gestiune anual, după aprobarea lor de către Conferinţa Naţională;

i) asigură condiţiile materiale pentru desfăşurarea activităţilor Consiliului Superior, ale membrilor şi ale organelor subordonate;

j) propune preşedintelui Biroului permanent, anual, o dată cu proiectul de buget, schema de funcţii şi de salarizare a sectoarelor administrative şi a salariaţilor din subordine;

k) participă, fără drept de vot, la şedinţele Biroului permanent, luând cunoştiinţă de deciziile adoptate.

41. În subordinea secretarului general funcţionează compartimentele administrative care asigură funcţionarea curentă a Corpului. Atribuţiile, competenţele, structura de personal şi relaţiile dintre compartimente se stabilesc prin norme aprobate de Consiliul Superior, la propunerea secretarului general.

42. Secretarul general şi personalul din subordine sunt obligaţi să păstreze secretul profesional şi de serviciu.

Capitolul IV Organe care activeaza pe langa Consiliul Superior al Corpului

A. Comisia superioară de disciplină

43. Comisia superioară de disciplină are următoarea competenţă:

a) analizează plângerile referitoare la abateri de la conduita etică şi profesională ale membrilor Consiliului Superior şi ai consiliilor filialelor, făcând propuneri de sancţionare a acestora Conferinţei Naţionale care hotărăşte;

b) soluţionează plângerile referitoare la abaterile de la conduita etică şi profesională a preşedinţilor Consiliului Superior şi consiliilor filialelor, precum şi a persoanelor fizice străine cărora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat în România şi aplică, după caz, sancţiunile prevăzute în art. 16 din O.G. nr. 65/1994, aprobată şi modificată prin Legea nr.42/1995, cu modificările şi completările ulterioare;

c) rezolvă contestaţiile formulate împotriva hotărârilor disciplinare pronunţate de comisiile de disciplină ale filialelor.

d) aplică sancţiunea interzicerii dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat membrilor Corpului care au săvârşit abateri grave prevăzute la pct. 125 din regulament.

44. Comisia superioară de disciplină este formată din 5 membri titulari şi 5 membri supleanţi, astfel:

a) preşedintele şi 2 membri, experţi contabili, aleşi de Conferinţa Naţională dintre membrii Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, care se bucură de autoritate profesională şi morală deosebită;

b) 2 membri desemnaţi de ministrul finanţelor.

În aceleaşi condiţii sunt desemnaţi supleanţii.

Mandatul membrilor comisiei este de 4 ani.

45. Pot face contestaţii la Comisia superioară de disciplină împotriva hotărârilor comisiilor de disciplină ale filialelor toţi cei interesaţi, precum şi consiliile filialelor.

Termenul de contestare este de 30 de zile de la data comunicării hotărârii comisiilor de disciplină ale filialelor.

46. În perioada de judecare a contestaţiei se suspendă aplicarea prevederilor hotărârii de sancţionare, pentru lucrările începute.

47. Pregătirea, audierea, deliberarea, natura şi comunicarea hotărârilor se fac în aceleaşi condiţii ca şi cele prevăzute pentru faptele de competenţa de judecată a comisiilor de disciplină ale filialelor.

48. Raportorul dispune de cel mult 30 de zile pentru a pregăti raportul şi pentru a-l susţine în faţa Comisiei superioare de disciplină la termenul stabilit.

În cazurile prevăzute la punctul 43 litera a), hotărârea de sancţionare se supune dezbaterii Conferinţei Naţionale, care o poate confirma sau infirma. Contestarea sancţiunilor hotărâte de Conferinţa Naţională se face la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, în termen de 30 de zile de la data înştiinţării oficiale a celui în cauză.

49. Membrii Comisiei superioare de disciplină sunt răspunzători de păstrarea secretului profesional în exercitarea mandatului lor.

50. Hotărârile Comisiei superioare de disciplină pot fi contestate la Consiliul Superior al Corpului, în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la luarea la cunoştinţă. Contestaţia nu suspendă aplicarea hotărârii.

51. Pentru constituirea jurisprudenţei disciplinare, Comisia superioară de disciplină întocmeşte o culegere cu toate soluţiile proprii pronunţate, cât şi cu cele pronunţate de comisiile de disciplină ale filialelor, publicându-le anual în revista Corpului.

B. Reprezentantul Ministerului Finanţelor

pe lângă Consiliul Superior al Corpului

52. Reprezentantul Ministerului Finanţelor pe lângă Consiliul Superior al Corpului participă la lucrările Conferinţei Naţionale, la şedinţele Consiliului Superior, ale Biroului permanent şi ale Comisiei superioare de disciplină, fără drept de vot.

În acest sens:

– primeşte convocările la lucrările Conferinţei Naţionale, Consiliului Superior, Biroului permanent şi Comisiei superioare de disciplină, materialele supuse dezbaterii fiindu-i trimise cu 7 zile înainte;

– este înştiinţat de secretarul Comisiei superioare de disciplină despre toate contestaţiile primite de această comisie;

– sesizează Consiliul Superior asupra hotărârilor adoptate de Comisia superioară de disciplină pe care le consideră nelegale;

– sesizează pe ministrul finanţelor, ori de câte ori hotărârile şi măsurile adoptate de Corp contravin reglementărilor legale şi trimite, spre înştiinţare, Biroului permanent, o copie a sesizării. Hotărârile respective devin aplicabile numai după pronunţarea ministrului finanţelor.

Capitolul V Organele teritoriale ale Corpului

A. Organele de conducere şi de control ale filialelor

53. În reşedinţele de judeţ şi în municipiul Bucureşti, Corpul îşi constituie filiale fără personalitate juridică.

54. Organele de conducere ale filialelor sunt: adunările generale, consiliile filialelor şi birourile permanente ale acestora.

Controlul activităţii filialei se exercită de către cenzori.

55. Consiliul filialei cuprinde maximum 14 membri titulari, inclusiv presedintele, şi 6 membri supleanţi.

Repartiţia locurilor între experţii contabili şi contabilii autorizaţi variază de la o filială la alta, în funcţie de procentajul experţilor contabili în raport cu numărul total al membrilor Corpului la nivelul ţării şi după cum numărul membrilor înscrişi în filială este superior sau inferior totalului de 500 de membri, conform tabelului de mai jos:

Ponderea experţilor contabili în raport cu numărul total al Numărul

membrilor titulari

Numărul

membrilor supleanţi

membrilor Corpului la nivelul ţării. Experţi contabili Contabili autorizaţi Experţi contabili Contabili autorizaţi
Filiale cu peste 500 de membri

până la 50% inclusiv

8 6 4 2
Peste 50% şi până la 65% inclusiv 10 4 4 2
peste 65% şi până la 85% inclusiv 12 2 5 1
peste 85% şi până la 100% 13 1 5 1
100% 14 0 6 0
Filiale sub 500 de membri, dar cu cel puţin 100.

până la 65% inclusiv

4 2 2 2
peste 65% şi până la 100% 5 1 3 1
100% 6 0 4 0

La filialele care au sub 100 de membri, consiliul filialei este format din 4 membri titulari, dintre care 3 experţi contabili, şi 2 membri supleanţi, unul expert contabil şi celălalt contabil autorizat.

56. Funcţiile membrilor consiliului filialei nu sunt remunerate; sunt acoperite însă cheltuielile de deplasare şi de reprezentare. De asemenea, membrii consiliului filialei pot primi indemnizaţii în limitele şi condiţiile aprobate de Conferinţa Naţională.

57. Membrii titulari şi supleanţi ai consiliului filialei sunt aleşi prin vot secret pentru o perioadă de 4 ani. Pentru asigurarea continuităţii activităţii mandatele a jumătate dintre membrii aleşi încetează după 2 ani.

58. Locurile vacante în consiliul filialei provin, de regulă, din încetarea mandatului celor care au împlinit patru ani de activitate în cadrul consiliului; mandatul membrilor care au fost sancţionaţi disciplinar sau care se află în situaţia prevăzută la alin.3 al pct.98 încetează.

Membrii cărora le încetează mandatul pot fi realeşi după o perioadă cel puţin egală cu cea a mandatului îndeplinit.

59. Modul de declarare a candidaturilor, de desfăşurare a votării şi de stabilire a celor aleşi este prezentat în anexa nr.1 la prezentul regulament.

60. Consiliul filialei este convocat de preşedintele său ori de câte ori este nevoie şi cel puţin o dată pe trimestru.

Convocarea, la cererea majorităţii membrilor săi, este obligatorie, data şi ordinea de zi comunicându-se cu 10 zile înainte.

61. Consiliul filialei nu poate delibera decât asupra problemelor ce sunt în competenţa sa şi sunt înscrise pe ordinea de zi, cu excepţia celor care, datorită urgenţei lor, sunt supuse în şedinţă de către preşedinte; dezbaterile sunt conduse potrivit condiţiilor prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul regulament.

62. Hotărârile consiliului filialei sunt valabile dacă întrunesc un număr de voturi mai mare de 1/2 din numărul membrilor săi. Dacă această majoritate nu a fost asigurată, al doilea tur de scrutin va avea loc într-o altă şedinţă, la care majoritatea voturilor celor prezenţi va fi suficientă, dintr-o participare de cel puţin 40% din numărul membrilor consiliului. La egalitate de voturi, votul preşedintelui este decisiv.

63. Preşedinţii consiliilor filialelor se reunesc la intervale de timp regulate, sub preşedinţia preşedintelui Consiliului Superior, în vederea realizării unei informări reciproce şi armonizării poziţiilor lor adoptate la nivelul filialelor, în domeniul competenţelor descentralizate.

64. Deliberările consiliului filialei au caracter strict secret; hotărârile însă sunt date publicităţii în revista editată de Corp.

65. Consiliul filialei are următoarele atribuţii:

a) supraveghează asupra modului de exercitare a profesiilor de expert contabil şi de contabil autorizat în raza de activitate a filialei;

b) asigură apărarea intereselor filialei şi administrarea bunurilor acesteia;

c) asigură prevenirea şi concilierea tuturor contestaţiilor sau conflictelor de ordin profesional;

d) hotărăşte în ceea ce priveşte înscrierea în Tabloul Corpului sau asupra modificărilor ce se aduc acestuia, potrivit precizărilor Consiliului Superior;

e) urmăreşte încasarea cotizaţiilor profesionale datorate de membrii filialei, în condiţiile prevăzute la pct.150;

f) sesizează Consiliul Superior cu propuneri şi sugestii privind exercitarea profesiilor de expert contabil şi de contabil autorizat;

g) sesizează comisia de disciplină a filialei cu abaterile profesionale constatate în sarcina membrilor Corpului;

h) efectuează sau autorizează pe întreg teritoriul filialei toate formele de publicitate colectivă considerate utile intereselor profesiei, conform hotărârii Consiliului Superior;

i) pronunţă radierea din Tabloul Corpului în cazurile prevăzute de regulament, precum şi încetarea provizorie a calităţii de membru al Corpului, la cererea celui interesat;

j) analizează şi adoptă proiectul bugetului filialei, potrivit normelor emise de Consiliul Superior;

k) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege, regulament, de hotărârile şi deciziile organelor de conducere ale Corpului.

66. Biroul permanent al consiliului filialei este compus din 2-4 membri: un preşedinte şi 1-3 vicepreşedinţi; când sunt mai mulţi vicepreşedinţi, unul dintre aceştia este ales din cadrul contabililor autorizaţi.

Preşedintele consiliului filialei este şi preşedintele biroului permanent.

Preşedinţii şi vicepreşedinţii filialelor nu pot fi în acelaşi timp preşedinte sau vicepreşedinţi ai Consiliului Superior.

67. Vicepreşedinţii Biroului permanent sunt aleşi prin vot secret, dintre membrii consiliului. Alegerea la primul tur de scrutin este valabilă cu votul a 2/3 din numărul celor prezenţi, care trebuie să reprezinte cel puţin 3/4 din membrii consiliului filialei. Dacă un al doilea tur este necesar, votul majorităţii simple este suficient dintr-o participare de cel puţin 40% din membrii consiliului. La egalitate de voturi, este ales cel mai în vârstă.

Biroul permanent se întruneşte lunar şi ori de câte ori este necesar şi ia decizii cu votul majorităţii membrilor săi.

68. Biroul permanent urmăreşte întocmirea proiectului bugetului filialei potrivit normelor emise de Corp şi înaintarea acestuia în termen la Consiliul Superior al Corpului.

69. Preşedintele consiliului filialei este ales de adunarea generală dintre membrii filialei Corpului pentru un mandat de 4 ani.

Persoana respectivă poate să cumuleze această funcţie numai dacă îşi desfăşoară activitatea în domeniul cercetării sau în învăţământul universitar de profil şi care se bucură de autoritate profesională şi morală deosebită.

Pentru asigurarea continuităţii, în primul an de mandat, preşedintele ales îşi îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege şi de regulament, putând solicita sprijinul fostului preşedinte.

70. Preşedintele Biroului permanent al filialei asigură executarea hotărârilor Consiliului Superior şi ale consiliului filialei, ca şi buna desfăşurare a activităţii membrilor filialei, având următoarele atribuţii principale:

a) convoacă consiliul filialei şi conduce dezbaterile acestuia, potrivit prevederilor anexei nr. 2 la prezentul regulament;

b) reprezintă consiliul filialei pe lângă Consiliul Superior şi pe lângă membrii Corpului;

c) reprezintă Corpul în faţa reprezentanţilor autorităţilor publice şi ai colectivităţilor diverse din cuprinsul teritoriului filialei sale, pe baza împuternicirilor stabilite de Consiliul Superior;

d) angajează cheltuielile în cadrul bugetului aprobat;

e) face propuneri de angajare a salariaţilor din structurile executive ale filialei şi de stabilire a salariilor acestora, în limitele statului de funcţii aprobat; propunerile se înaintează preşedintelui Consiliului Superior spre aprobare;

f) poate accepta sponsorizări şi donaţii acordate filialei, în limitele stabilite de Consiliul Superior şi în condiţiile legii;

g) organizează alegerile în consiliile Corpului, potrivit prevederilor anexei nr.1 la prezentul regulament;

h) supune spre aprobare adunării generale execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul expirat;

i) arbitrează eventualele litigii dintre membrii filialei şi clienţii acestora, în cazul când aceştia din urmă acceptă acest arbitraj;

j) supune adunării generale anuale propunerile pentru acordarea de distincţii onorifice conform procedurii prevăzute în anexa nr.3 la prezentul regulament;

k) răspunde solidar cu consiliul filialei de încasarea cotizaţiilor profesionale datorate de membrii filialei;

l) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege, de regulament, de hotărârile şi deciziile organelor de conducere ale filialei şi ale Corpului.

71. În cazul în care un membru al Corpului este confruntat cu o dificultate particulară, îndeosebi pe plan etic, acesta poate cere sprijinul colegial al preşedintelui consiliului filialei; intervenţia preşedintelui este de natură numai de a aplana aceste dificultăţi.

72. În caz de deces al unui membru al Corpului, preşedintele poate, la cererea celor îndreptăţiţi, să desemneze un coleg care să asigure administrarea profesională provizorie a lucrărilor acestuia. O asemenea măsură poate fi luată, la cerere, şi în cazul incapacităţii temporare.

73. În cazul când Comisia superioară de disciplină sau comisia de disciplină a filialei sancţionează un membru al Corpului cu suspendarea dreptului de a exercita profesia, preşedintele consiliului filialei desemnează pe unul sau mai mulţi dintre membrii filialei Corpului, sub rezerva acceptării clientului interesat, să execute misiunile încredinţate celui suspendat, oricare ar fi durata suspendării.

74. Preşedintele desemnează pe unul dintre vicepreşedinţi ca înlocuitor de drept pe perioada cât el absentează sau în caz de demisie. Vicepreşedintele desemnat ca înlocuitor de drept poate fi, la rândul său, înlocuit cu un alt vicepreşedinte desemnat în acest sens sau, în cazul în care şi acesta este nevoit să lipsească, de cel mai în vârstă membru al consiliului filialei.

75. Sub conducerea preşedintelui Biroului permanent al filialei, funcţionarea administrativă a consiliului filialei se realizează de secretarul filialei, angajat la propunerea consiliului filialei, salariat, responsabil cu buna funcţionare a compartimentelor administrative.

76. Secretarul filialei are următoarele atribuţii:

a) execută hotărârile consiliului filialei;

b) elaborează proiectul bugetului filialei, conform normelor emise de Consiliul Superior;

c) asigură execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat;

d) asigură executarea tuturor lucrărilor administrative şi de secretariat ale filialei;

e) organizează şi asigură evidenţa experţilor contabili şi contabililor autorizaţi în cadrul Tabloului Corpului existent la filială;

f) asigură elaborarea documentelor primare şi a situaţiilor necesare ţinerii contabilităţii, conform reglementărilor legale şi normelor emise de Consiliul Superior;

g) propune anual consiliului filialei schema de funcţiuni şi salarizarea personalului necesar, care urmează a fi supuse aprobării Consiliului Superior;

h) participă, fără drept de vot, la şedinţele Biroului permanent al filialei, luând la cunoştinţă deciziile adoptate;

i) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute în actele normative, precum şi în hotărârile şi deciziile organelor de conducere ale filialei şi ale Corpului.

77. Secţiunea experţilor contabili este condusă de un vicepreşedinte expert contabil, iar Secţiunea contabililor autorizaţi este condusă de vicepreşedintele contabil autorizat.

B. Organizarea activităţii filialelor

78. Activităţile desfăşurate de consiliul filialei se organizează pe următoarele verigi:

– secţiunea experţilor contabili;

– secţiunea contabililor autorizaţi;

– sectorul audit legal.

79. Conducerea secţiunilor este asigurată de 3 membri desemnaţi din cadrul consiliului filialei, dintre care: un preşedinte desemnat dintre vicepreşedinţii Biroului permanent şi 2 membri.

80. În funcţie de necesităţile secţiunilor, Biroul permanent al consiliului filialei, prin decizia sa, poate completa secţiunile cu specialişti apreciaţi pentru competenţa şi lucrările lor; aceştia au în cadrul secţiunilor drept de vot consultativ.

81. Şedinţele secţiunilor se ţin cu respectarea prevederilor anexei nr. 2 la prezentul regulament.

82. Desemnarea membrilor Secţiunii experţilor contabili se face din categoria experţilor contabili, membri ai consiliului filialei, iar a membrilor Secţiunii contabililor autorizaţi, pe cât posibil, din categoria contabililor autorizaţi, membri ai consiliului filialei.

83. Atribuţiile secţiunilor sunt:

– asigură înregistrarea membrilor în Tabloul Corpului la nivelul filialei;

– asigură buna desfăşurare a activităţii experţilor contabili şi contabililor autorizaţi;

– asigură, împreună cu preşedintele Biroului permanent al filialei, îndeplinirea atribuţiilor acestuia privind organizarea alegerii organelor de conducere ale filialei şi ale Consiliului Superior al Corpului, potrivit anexei nr. 1 la regulament.

C. Înscrierea în Tabloul Corpului

84. Activităţile prevăzute la art. 6 şi, respectiv, art. 9 din O.G. nr. 65/1994, aprobată şi modificată prin Legea nr.42/1995, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi desfăşurate numai de persoanele având calitatea de expert contabil, respectiv contabil autorizat, înscrise în Tabloul Corpului, dovedită cu legitimaţia de membru, vizată anual.

85. Înscrierea în Tabloul Corpului se face la cererea experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi cu domiciliul sau sediul social în raza teritorială a filialei respective.

86. Candidatul depune, la secţiunea categoriei profesionale de care aparţine, dosarul cuprinzând cererea sa şi documentele justificative din care rezultă îndeplinirea condiţiilor cerute de lege pentru exercitarea profesiei de expert contabil sau contabil autorizat, respectiv pentru înscrierea în Tabloul Corpului a persoanei juridice de profil.

87. Dosarul este verificat de unul dintre membrii secţiunii respective în ceea ce priveşte îndeplinirea condiţiilor cerute de lege pentru exercitarea profesiei de expert contabil sau contabil autorizat, respectiv, pentru înscrierea în Tabloul Corpului a persoanei juridice de profil, precum şi în ceea ce priveşte îndeplinirea condiţiilor prevăzute de Codul de conduită etică şi profesională. Acesta întocmeşte un raport cu constatările sale care este supus secţiunii respective pentru aprobarea sau respingerea cererii de înscriere în Tabloul Corpului.

Punctul de vedere al secţiunii se transmite consiliului filialei, care va hotărî asupra cererii, în termen de maximum 30 de zile.

88. Hotărârea privind înscrierea în Tabloul Corpului se trimite compartimentului administrativ însărcinat cu aceasta.

89. În vederea garantării drepturilor de apărare, înaintea hotărârii de respingere a cererii, cel interesat are acces la dosar, inclusiv la raportul de verificare şi este convocat, dacă este cazul însoţit de un avocat sau un coleg, pentru a fi audiat în şedinţa consiliului filialei respective.

90. Hotărârea privind refuzul de înscriere în Tabloul Corpului trebuie să fie temeinic motivată; cel interesat o poate contesta la secţiunea respectivă din cadrul Consiliului Superior, în termen de 30 de zile de la comunicare, prin scrisoare recomandată cu dovadă de primire.

91. Procedura de înscriere a societăţilor comerciale de expertiză contabilă, cât şi a birourilor secundare ale acestora sau a cabinetului expertului contabil sau contabilului autorizat, este cea prevăzută la pct. 85 – 90.

92. Procedura de înscriere a persoanelor fizice sau juridice străine se va face cu respectarea procedurii prevăzute la pct. 85 – 90, însă numai după avizul prealabil emis de Consiliul Superior.

93. Tabloul Corpului este împărţit în opt părţi, cuprinzând membrii activi ai Corpului, cu dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat, şi anume:

Partea întâi – experţi contabili care îşi exercită profesia cu titlu independent, individual, în cadrul propriilor cabinete;

Partea a doua – experţi contabili străini, autorizaţi de Consiliul Superior să îşi exercite profesia în România, cu titlu independent, individual, în cadrul propriilor cabinete;

Partea a treia – experţi contabili, salariaţi ai Corpului sau ai unor membri ai Corpului, persoane fizice sau juridice;

Partea a patra – persoane juridice de profil:

A. firme în reţele internaţionale sau în parteneriat mixt (român şi străin).

B. firme cu capital autohton.

Partea a cincea – contabili autorizaţi care îşi exercită profesia cu titlu independent, individual, în cadrul propriilor cabinete;

Partea a şasea – contabili autorizaţi, salariaţi ai Corpului sau ai unor membri ai Corpului, persoane fizice sau juridice;

Partea a şaptea – experţi contabili de onoare;

Partea a opta – contabili autorizaţi de onoare.

94. Evidenţa persoanelor care au calitatea de expert contabil sau de contabil autorizat inactive, se ţine în cadrul secţiunilor Experţi contabili şi Contabili autorizaţi, pe întreaga perioadă de inactivitate.

D. Drepturi şi obligaţii ce decurg din înscrierea în Tabloul Corpului

95. Înscrierea în Tabloul Corpului conferă dreptul la exercitarea profesiunii pe întreg teritoriul ţării.

Atunci când un membru al Corpului transferă activitatea sa într-o altă filială, el trebuie să ceară transferarea dosarului său şi înscrierea în Tabloul Corpului la filiala pe teritoriul căreia s-a transferat; la fel se va proceda şi în cazul societăţilor comerciale de expertiză contabilă.

96. Societăţile comerciale de expertiză contabilă, membre ale Corpului, au obligaţia să comunice filialelor de care aparţin toate modificările intervenite în: componenţa asociaţilor sau acţionarilor lor şi/sau în obiectul de activitate al acestora.

97. După înscrierea în Tabloul Corpului, experţii contabili şi contabilii autorizaţi depun, în formă scrisă, jurământul prevăzut de art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, aprobată şi modificată prin Legea nr.42/1995, cu modificările şi completările ulterioare.

98. În exercitarea profesiei, experţii contabili şi contabilii autorizaţi răspund disciplinar, administrativ, civil sau penal, potrivit legii şi prezentului regulament.

Este interzisă efectuarea de către experţii contabili şi contabilii autorizaţi de lucrări specifice profesiei pentru agenţii economici sau pentru instituţiile unde sunt salariaţi sau pentru cei cu care acestea sunt în raporturi contractuale sau se află în concurenţă.

De asemenea, le este interzis să efectueze lucrări pentru agenţii economici, în cazul în care sunt rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv sau soţi ai administratorilor.

Experţii contabili şi contabilii autorizaţi nu pot să îşi exercite atribuţiile conferite de această calitate pe durata în care desfăşoară orice activitate salarizată în afara Corpului sau activitate comercială, cu excepţia cadrelor didactice din învăţământul de profil; de asemenea, cumulul este permis şi cu activitatea literară şi publicistică în domeniu, precum şi cu îndeplinirea unei funcţii de demnitate publică în calitate de parlamentar, consilier local sau judeţean.

99. Consiliul filialei pronunţă radierea unui membru din Tabloul Corpului în următoarele situaţii:

a) când membrul Corpului a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni care, potrivit legislaţiei în vigoare, interzice dreptul de administrare şi gestiune a societăţilor comerciale;

b) nedepunerea la bugetul statului a impozitului asupra onorariilor încasate de la persoanele fizice;

c) neplata cotizaţiei profesionale pe o perioadă de un an;

d) nerespectarea prevederilor pct. 98 şi 130;

e) membrul Corpului a fost sancţionat cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei.

100. Orice membru al Corpului poate cere încetarea provizorie de a mai face parte din acesta. La cererea adresată consiliului filialei, prin scrisoare recomandată ori prin depunere la secţiunea de resort, cu semnătură de primire, se arată motivele şi data de la care doreşte să înceteze de a mai fi membru al Corpului.

101. Întreruperea provizorie a activităţii se pronunţă, în mod obligatoriu, în cazul în care consiliul filialei estimează că noua activitate a profesionistului este incompatibilă cu calitatea de membru al Corpului.

102. Faptul că cel interesat a cerut încetarea provizorie de a mai face parte din Corp nu îl exonerează de răspunderea disciplinară pentru abaterile comise anterior cererii sale.

103. Începând cu ziua în care i s-a comunicat acceptarea cererii, cel în cauză încetează de a mai fi membru al Corpului şi nu mai figurează în Tabloul Corpului. El nu mai este supus disciplinei Corpului şi nici regulilor sale; de asemenea, nu mai poate exercita profesiunea de expert contabil sau de contabil autorizat.

104. Cel interesat poate, atunci când doreşte şi când sunt îndeplinite condiţiile necesare stabilite de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului, să obţină reînscrierea sa în Tabloul Corpului, dând curs procedurii prevăzute pentru înscriere.

105. Orice membru al consiliului filialei care, fără motive temeinice, refuză sau se abţine de la îndeplinirea obligaţiilor personale sau de efectuarea lucrărilor care îi sunt impuse de funcţionarea normală a consiliului poate fi revocat din funcţie, fără ca aceasta să împiedice acţiunea disciplinară al cărei eventual subiect ar putea fi.

Revocarea se dispune de către Consiliului Superior, prin hotărâre.

106. Dacă urmare a demisiei, a refuzului de a participa la deliberări sau a altor situaţii similare, membrii consiliului filialei provoacă prin aceasta imposi­bilitatea funcţionării corespunzătoare a structurilor organi­zatorice ale filialei, precum şi în situaţia în care cu ocazia alegerilor generale sau parţiale nu se prezintă nici o candidatură, atribuţiile consiliului filialei vor fi exercitate de un administrator provizoriu desemnat de Consiliul Superior din rândurile membrilor filialei respective, până la organizarea de noi alegeri, generale sau parţiale.

Exercitarea atribuţiilor provizorii menţionate nu implică acte care să angajeze finanţele consiliului filialei şi nici luarea de decizii definitive privind personalul.

107. Cheltuielile de funcţionare a consiliului filialei sunt asigurate prin bugetul anual al Corpului. Acest buget este alimentat din surse legal prevăzute, conform normelor aprobate de Conferinţa Naţională.

108. În cazul în care bugetul filialei nu a fost votat în timp util sau în cazul neaprobării încă a bugetului, prevederile ultimului buget aprobat sunt luate în considerare, până la aprobarea noului buget.

109. Organigrama structurii administrative a filialei este prezentată spre aprobare adunării generale ordinare a filialei de către preşedintele Biroului permanent al consiliului filialei, pe baza recomandărilor făcute de Consiliul Superior al Corpului.

110. Personalul administrativ este obligat să păstreze secretul profesional.

Capitolul VI Adunarea Generala a Filialei

111. Adunarea generală este organul de conducere şi control al filialei şi este compusă din toţi membrii acesteia înscrişi în Tabloul Corpului şi care sunt la zi cu plata cotizaţiilor profesionale. Un membru al Corpului nu poate participa decât la adunarea generală a filialei de care aparţine.

112. Adunarea generală ordinară se convoacă anual, în primele două luni ale anului, iar în cazuri excepţionale, se convoacă adunarea generală extraordinară. Convocarea adunării generale se publică într-un ziar local de mare tiraj, cu cel puţin 15 zile înainte de data fixată pentru desfăşurării adunării.

113. Adunarea generală este legal constituită dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor prevăzuţi la pct. 111.

Nu este admisă participarea prin delegare a membrilor.

Dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul necesar, se convoacă din nou adunarea generală, prin aceleaşi mijloace, şi se consideră legal constituită prin participarea a cel puţin 30% din numărul membrilor prevăzuţi la pct.111.

114. Hotărârile adunării generale sunt valabile, dacă sunt adoptate cu majoritatea celor prezenţi.

115. Adunarea generală are următoarele atribuţii:

a) ia cunoştinţă, dezbate şi aprobă prin vot deschis raportul consiliului filialei pentru exerciţiul financiar expirat şi raportul cenzorilor asupra gestiunii financiare a consiliului filialei;

b) aprobă, prin vot deschis, bugetul de venituri şi cheltuieli al filialei pentru exerciţiul financiar viitor şi execuţia bugetului pentru exerciţiul financiar expirat;

c) ia cunoştinţă de raportul consiliului filialei privind rezultatul analizei activităţii profesionale a experţilor individuali şi a societăţilor comerciale controlate, în vederea asigurării bunei exercitări a profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat pe teritoriul filialei. Adunarea generală aprobă lista experţilor individuali şi societăţilor comerciale ce vor fi analizate în anul următor.

d) alege şi revocă preşedintele şi 2 membri ai comisiei de disciplină a filialei;

e) alege şi revocă preşedintele şi membrii consiliului filialei şi ai comisiei de cenzori;

f) propune, dintre membrii săi, candidaţi pentru funcţia de preşedinte şi de membru al Consiliului Superior al Corpului;

g) adoptă lista cuprinzând membrii de onoare ai filialei;

h) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, regulament, Codul privind conduita etică şi profesională sau hotărâte de Consiliul Superior al Corpului.

116. În cazuri excepţionale sau atunci când trebuie luate hotărâri urgente care depăşesc competenţa consiliului filialei, prin grija preşedintelui acestuia, se convoacă adunarea generală extraordinară, folosindu-se procedura de convocare pentru adunarea generală anuală.

117. Cenzorii sunt aleşi pentru o perioadă de 4 ani de către adunarea generală, prin vot deschis, dintre membrii Corpului care nu fac parte din consiliul filialei, şi anume: doi din cadrul experţilor contabili şi unul din cadrul contabililor autorizaţi. Cenzorii nu pot îndeplini mai mult de două mandate consecutive.

118. Cenzorii au misiunea de a verifica şi de a raporta adunării generale asupra gestiunii financiare a consiliului filialei pentru fiecare exerciţiu financiar din perioada pentru care au fost aleşi, asupra concordanţei dintre operaţiile înregistrate în contabilitate şi documentele aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli, atestând regularitatea şi sinceritatea bilanţului şi a execuţiei bugetare.

Cenzorii controlează respectarea condiţiilor privind convocarea adunărilor generale ale filialei.

Capitolul VII Organele care activeaza pe langa Consiliul Filialei

A. Comisia de disciplină a filialei

119. Comisia de disciplină a filialei este formată din 5 membri titulari şi 5 membri supleanţi, astfel:

a) un preşedinte şi 2 membri aleşi de adunarea generală dintre membrii filialei, experţi contabili, care se bucură de autoritate profesională şi morală deosebită;

b) 2 membri desemnaţi de ministrul finanţelor.

Membrii supleanţi sunt desemnaţi în aceleaşi condiţii, o dată cu titularii.

Mandatul membrilor comisiei este de 4 ani.

120. Comisia de disciplină de pe lângă consiliul filialei este competentă să sancţioneze abaterile disciplinare săvârşite de experţii contabili şi contabilii autorizaţi, membri ai filialei, cu domiciliul în raza teritorială a acesteia, chiar dacă abaterile au fost săvârşite în raza teritorială a altei filiale.

Fac excepţie plângerile privitoare la fapte săvârşite de membrii Consiliului Superior şi ai consiliilor filialelor, de preşedinţii Consiliului Superior şi ai consiliilor filialelor, precum şi de persoanele fizice străine cărora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat în România, care se depun la Comisia superioară de disciplină.

121. Toate reclamaţiile privind fapte susceptibile de a antrena răspunderea disciplinară îndreptate contra unui membru al Corpului sau al unei societăţi comerciale recunoscute de Corp, se adresează comisiei de disciplină de care aparţine cel reclamat. Aceasta înştiinţează pe preşedintele consiliului filialei şi pe reprezentantul Ministerului Finanţelor despre reclamaţiile primite.

Fac excepţie reclamaţiile îndreptate împotriva membrilor Consiliului Superior, a membrilor birourilor permanente ale filialelor sau a profesio­niştilor şi societăţilor străine care se adresează Comisiei superioare de disciplină.

122. Plângerea îndreptată împotriva unui membru al Corpului se adresează consiliului filialei din care face parte acesta, cu excepţia situaţiilor în care competenţa aparţine Comisiei superioare de disciplină, pentru care plângerile se depun la Consiliul Superior.

Plângerea astfel primită se transmite în termen de 48 de ore preşedintelui comisiei de disciplină, care va desemna ca raportor pe unul dintre membrii titulari ai comisiei, aleşi de adunarea generală.

123. Procedura de judecată disciplinară este reglementată prin Regulamentul comisiilor de disciplină, aprobat de Consiliul Superior al Corpului.

124. Fapta săvârşită de un membru al Corpului, prin care se încalcă dispoziţiile legii, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, ale Codului de conduită etică şi profesională a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi, hotărârile organelor de conducere ale Corpului, constituie abatere disciplinară.

Sunt abateri disciplinare următoarele fapte:

a) comportament necuviincios faţă de membrii Corpului, repre­zentanţii Minis­­terului Finanţelor sau faţă de alţi participanţi la reuniunile de lucru ale organelor de conducere şi control ale Corpului;

b) absenţa nemotivată de la întrunirea adunării generale a filialei sau de la Conferinţa Naţională;

c) nerespectarea dispoziţiilor Codului privind conduita etică şi profesională a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din România referitoare la publicitate;

d) absenţa nejustificată de la cursurile de pregătire şi perfecţionare profesională reglementate prin normele emise de Corp;

e) prestarea de servicii de contabilitate fără contract scris încheiat cu clientul sau pe baza unui contract în care nu a fost înscrisă calitatea profesională a celui care îl încheie: expert contabil sau contabil autorizat;

f) nerespectarea obligaţiei de păstrare a secretului profesional;

g) nedeclararea sau declararea parţială a veniturilor, în scopul sustragerii de la plata cotizaţiei prevăzută în prezentul regulament;

h) fapta membrului Corpului de a nu depune în termenul stabilit la filiala de care aparţine, fişa pentru persoane fizice sau juridice; pentru persoanele juridice răspunderea incumbă preşedintelui consiliului de administraţie sau administratorului unic, după caz;

i) încălcarea dispoziţiilor pct.98;

j) refuzul de a pune la dispoziţia organelor de control ale Corpului documentele privind activitatea profesională;

k) declaraţii neconforme realităţii, în relaţiile cu Corpul sau cu terţii, în vederea producerii de consecinţe juridice, precum şi orice alte încălcări ale conduitei etice şi profesionale.

La stabilirea şi aplicarea sancţiunilor disciplinare se va ţine seama de gravitatea încălcării şi urmările acesteia, precum şi de persoana celui în cauză.

125. Următoarele abateri disciplinare se sancţionează astfel:

Învinuirea

Sancţiunea

1

2

(a) Neplata cotizaţiei profesionale sau / şi a celorlalte obligaţii băneşti, la termenele stabilite la pct. 150, în cursul unui an calendaristic.

Suspendarea dreptului de exer­citare a profesiei până la plata efectivă, dar nu mai puţin de 3 luni şi nici mai mult de un an.

b) Condamnarea definitivă pentru săvârşirea unei infracţiuni care, potrivit legii, interzice dreptul de gestiune şi de administrare a societăţilor comerciale.

Interdicţia dreptului de exer­citare a profesiei.

(c) Încălcarea, cu intenţie, prin acţiune sau omisiune, a normelor de lucru elaborate de Corp privind exercitarea profesiei, dacă fapta a avut ca urmare producerea unei prejudiciu moral sau material.

Interdicţia dreptului de exer­citare a profesiei.

(d) Practicarea profesiei de expert contabil sau contabil autorizat fără viza anuală pentru exercitarea profesiei, legal acordată.

Interdicţia dreptului de exer­citare a profesiei.

126. Acţiunea disciplinară poate fi exercitată în termen de cel mult un an de la data săvârşirii faptei.

127. Membrii Corpului suspendaţi sau radiaţi din Tablou vor fi înlocuiţi, cu acceptul beneficiarilor, în lucrările în curs de executare, din oficiu sau la cererea părţii interesate. Beneficiarii au dreptul să retragă membrilor Corpului care au fost suspendaţi sau radiaţi din Tabloul Corpului lucrările ce le-au fost încredinţate, fără despăgubiri de vreo parte, dar cu obligaţia, pentru membrii Corpului, de a restitui toate documentele, precum şi sumele primite, care nu reprezintă rambursarea unor cheltuieli deja efectuate.

128. Membrii Corpului radiaţi din Tabloul Corpului trebuie să plătească salariaţilor lor, care îşi încetează activitatea, o indemnizaţie de concediere în condiţiile prevăzute de lege.

Membrul Corpului care a fost suspendat trebuie să plătească salariaţilor săi, pe durata suspendării sale, salariile şi indemnizaţiile de orice natură prevăzute de contractele individuale sau colective de muncă şi de dispoziţiile legale în vigoare.

În cazul suspendării, preşedintele consiliului filialei desemnează imediat pe membrul sau membrii Corpului, însărcinaţi să continue executarea lucrărilor încredinţate profesioniştilor care fac obiectul acestei măsuri, sub rezerva acceptării lor de către clienţi.

129. Sunt nule toate actele, contractele şi convenţiile care încearcă să permită, direct sau indirect, exercitarea profesiei de expert contabil sau de contabil autorizat de către persoanele care nu au exerciţiul dreptului de a practica profesia de expert contabil sau contabil autorizat, conform legii şi prezentului regulament.

Membrul Corpului supus de către comisia de disciplină a filialei la o sancţiune disciplinară este obligat la plata cheltuielilor care rezultă din acţiunea angajată împotriva lui, cu excepţia cazului în care Comisia superioară de disciplină decide că nu trebuie aplicată nici o sancţiune celui în cauză.

130. Aplicarea unei sancţiuni disciplinare trebuie să fie adusă la cunoştinţa publicului prin:

a) afişarea unui extras al hotărârii de sancţionare la sediul filialei Corpului, al direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, rspectiv a municipiului Bucureşti, şi al tribunalului, însoţită de publicarea acestuia într­un ziar local de largă circulaţie;

b) comunicarea măsurii, în scris, direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi tribunalului, în cazul aplicării sancţiunilor prevăzute în art. 16 lit. “c” şi “d” din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, aprobată şi mdificată prin Legea nr.42/1995, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul aplicării sancţiunii de suspendare a dreptului de exercitare a profesiei, cel în cauză este obligat să depună, sub luare de semnătură, la consiliul filialei de care aparţine, carnetul de expert contabil sau contabil autorizat şi parafa; acestea îi vor fi restituite la expirarea termenului de suspendare.

Aceeaşi obligaţie există şi în cazul aplicării măsurii de interzicere a dreptului de exercitare a profesiei.

Membrul care refuză să se conformeze va fi radiat din Tabloul Corpului.

131. Membrii comisiilor de disciplină sunt obligaţi să păstreze secretul profesional în exercitarea funcţiilor lor.

C. Reprezentantul Ministerului Finanţelor

132. Reprezentantul Ministerului Finanţelor pe lângă consiliul filialei are următoarele atribuţii:

– participă, fără drept de vot, la lucrările adunării generale, ale consiliului filialei, ale Biroului permanent şi ale comisiei de disciplină; materialele ce se dezbat se vor transmite cu 7 zile înainte de data întrunirii;

– sesizează Biroul permanent al Consiliului Superior al Corpului cu privire la aprobarea sau refuzul de înscriere în Tabloul Corpului de către consiliul filialei, pe care le consideră nelegale;

– sesizează Comisia superioară de disciplină cu privire la hotărârile comisiei de disciplină a filialei pe care le consideră nelegale;

sesizează reprezentantul Ministerului Finanţelor de pe lângă Consiliul Superior asupra hotărârilor şi măsurilor consiliului filialei care contravin reglementărilor legale, precum şi cu privire la cazurile prevăzute mai sus.

Capitolul VIII Exercitarea profesiei de expert contabil si contabil autorizat

133. Expertul contabil sau contabilul autorizat trebuie să fie şi să se manifeste liber faţă de orice interes care este incompatibil cu integritatea, obiectivitatea şi, în general, cu independenţa profesională.

Exercitarea profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat se face cu respectarea principiului independenţei profesiei, fiind incompatibil cu acesta orice mandat comercial, cu excepţia mandatului de administrator sau director în societăţi comerciale recunoscute de Corp; expertul contabil şi contabilul autorizat nu trebuie niciodată să se găsească în situaţia ca relaţia contractuală cu clientul său să îl pună în situaţia de a i se aduce atingere independenţei profesionale.

134. Relaţiile experţilor contabili, contabililor autorizaţi şi societăţilor comerciale de profil cu clienţii se stabilesc prin contract scris de prestări de servicii, semnat de ambele părţi.

135. Profesia de expert contabil sau de contabil autorizat poate fi exercitată individual, în cabinete, sau printr-o societate comercială de profil, potrivit legii.

136. În exercitarea profesiei, experţii contabili şi contabilii autorizaţi, răspund disciplinar, administrativ, civil sau penal, după caz, potrivit legii.

137. Pentru onorariile stabilite prin contract încheiat cu agenţii economici se emit de către societăţi, la terminarea lucrărilor, facturi sau chitanţe, potrivit legii.

138. Potrivit legii, obligaţia calculării şi vărsării impozitului aferent sumelor plătite experţilor contabili şi contabililor autorizaţi individuali drept onorarii de societăţile comerciale revine acestora.

139. Încasarea onorariului se va face de executantul lucrării direct de la beneficiar, în cazul că acesta este persoană juridică, după ce s-a reţinut impozitul pe venit spre a se vărsa la buget.

În cazul în care onorariul se încasează de la o persoană fizică, expertul contabil sau contabilul autorizat este obligat la stabilirea impozitului datorat pentru onorariul încasat şi la depunerea acestuia la organismul autorizat să-l încaseze.

140. Societăţile comerciale de expertiză pot fi constituite din unul sau mai mulţi asociaţi sau acţionari. Acestea execută întreaga gamă de lucrări prevăzute de lege, cu respectarea dispoziţiilor legale.

În cazul în care experţi, membri sau colaboratori ai unei societăţi comerciale de expertiză sunt solicitaţi şi numiţi să efectueze expertize judiciare, operaţiuni de audit sau mandatul de cenzor, beneficiarii respectivi vor depune sau vor vira costul acestor lucrări, inclusiv TVA şi regia, în contul acestei societăţi. Aceasta este răspunzătoare, alături de membrul sau colaboratorul său, de calitatea lucrării pe care o vizează.

În acelaşi timp, este obligată să reţină şi să vireze impozitul legal datorat bugetului.

141. Contractele de muncă se încheie în formă scrisă, între titularul cabinetului individual, respectiv administratorul societăţii comerciale de expertiză, şi fiecare expert contabil sau contabil autorizat în parte.

142. Lucrările ce se pot executa, fără a fi limitative, de către experţii contabili, în cadrul contractelor de prestări servicii, sunt:

a) ţinerea sau supravegherea contabilităţii şi întocmirea bilanţului contabil;

– acordarea asistenţei privind organizarea şi ţinerea contabilităţii, inclusiv în cazul sistemelor informatice;

– elaborarea şi punerea în aplicare de: procedee contabile, planul de conturi adaptat unităţii, contabilitatea de gestiune, tabloul de bord, control de gestiune şi control prin buget, în baza şi cu respectarea normelor generale;

b) efectuarea de analize economico-financiare, ca:

– analiza structurilor financiare;

– analiza gestiunii financiare şi a rentabilităţii capitalului investit;

– tehnici de analiză şi de gestiune a fondului de rulment;

– sisteme de credit-leasing, factoring etc.;

– determinarea situaţiilor financiare şi de gestiune prin rapoarte procentuale;

– elaborarea de tablouri de finanţare şi planuri de trezorerie;

– elaborarea de tablouri de utilizări şi resurse;

– asistenţa în prevenirea şi înlăturarea dificultăţilor unităţii;

c) efectuarea de audit financiar-contabil, ca:

– diagnostic financiar – creşterea, rentabilitatea, echilibrul şi riscurile financiare;

– audit intern – organizarea sau controlul regularităţii şi sincerităţii sistemului;

– studii, asistenţă pentru realizarea de investiţii financiare;

– audit şi certificarea bilanţului contabil;

d) efectuarea de evaluări patrimoniale:

– evaluări de bunuri şi active patrimoniale;

– evaluări de întreprinderi şi de valori mobiliare, pentru vânzări, succesiuni, partaje, donaţii sau la cererea celor interesaţi;

– evaluări de elemente intangibile;

e) efectuarea de expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice ori juridice în condiţiile prevăzute de lege, ca:

– expertize amiabile (la cerere);

– expertize contabil-judiciare;

– arbitraje în cauze civile;

– expertize de gestiune;

f) executarea de lucrări cu caracter financiar-contabil, ca:

– întocmirea de situaţii periodice;

– consolidarea conturilor şi bilanţului;

– întocmirea de planuri de finanţare pe termen mediu şi lung;

g) executarea de lucrări cu caracter fiscal, ca:

– studii şi consultaţii pe probleme de ordin fiscal;

– participarea la întocmirea şi depunerea declaraţiilor fiscale;

– asistenţă în probleme de T.V.A. şi impozite;

– fiscalitate imobiliară;

– asistenţă în aplicarea tarifului vamal;

– asistarea contribuabilului cu ocazia verificărilor;

h) efectuarea de lucrări de organizare administrativă şi informatică, cum ar fi:

– organigrame, structuri, definiri de funcţii;

– legături între servicii, circulaţia documentelor şi informaţiilor;

– mecanizarea şi automatizarea prelucrării informaţiilor, alegerea echipamentelor;

– analiza şi organizarea fluxului informaţional;

– alegerea soft-urilor necesare;

– formarea profesională continuă;

– contribuţii la protecţia patrimoniului unităţii;

i) îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în mandatul de cenzor la societăţile comerciale, conform prevederilor legale;

j) îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege în procedurile de reorganizare judiciară şi faliment.

143. Lucrările ce se pot executa de către contabilii autorizaţi în cadrul contractelor de prestări de servicii, individual sau prin societăţi comerciale, sunt:

– ţinerea contabilităţii financiare şi de gestiune;

– întocmirea bilanţului contabil;

– verificarea şi certificarea bilanţului contabil, numai de către contabili autorizaţi cu studii superioare;

– îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de cenzorii numiţi în societăţile comerciale, numai de contabili autorizaţi cu studii superioare.

Capitolul IX Veniturile si cheltuielile Corpului

144. Corpul, având statut de persoană juridică de utilitate publică autonomă, îşi constituie veniturile din activităţile stabilite potrivit prevederilor legale, acoperindu-şi cheltuielile în întregime din aceste venituri.

Contabilitatea patrimoniului şi a activităţilor desfăşurate de Corp se organizează şi se conduce potrivit legii.

Înregistrarea veniturilor în contabilitate se face pe baza documentelor legale care vor atesta crearea dreptului de încasare sau în momentul încasării efective a acestora.

145. Contabilitatea sintetică şi analitică a cheltuielilor se organizează distinct, potrivit bugetului aprobat.

Înregistrarea cheltuielilor se face pe baza documentelor justificative vizate pentru controlul financiar preventiv şi aprobate de preşedintele Consiliului Superior sau de preşedinţii consiliilor filialelor.

146. Preşedinţii consiliilor filialelor au obligaţia ca, după aprobarea de către adunarea generală ordinară a filialei, să transmită preşedintelui Consiliului Superior o copie de pe contul de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli.

147. Preşedintele Consiliului Superior asigură centralizarea conturilor de execuţie ale filialelor, împreună cu aceleaşi documente de sinteză ale Consiliului Superior.

148. Veniturile Corpului se formează din:

a) taxe de înscriere la examenul de expert contabil şi, respectiv, de contabil autorizat;

b) taxa de înscriere în Tabloul Corpului;

c) cotizaţii anuale asupra veniturilor realizate de către membrii Corpului care îşi exercită profesia individual sau de către societăţi comerciale recunoscute de Corp;

d) donaţii, încasări din vânzarea publicaţiilor proprii şi alte venituri.

149. Taxa de înscriere în Tabloul Corpului:

Taxa de înscriere în evidenţa Corpului este datorată şi se achită o dată cu admiterea cererii de înscriere. Sunt exoneraţi de la plata taxei de înscriere membrii onorifici ai Corpului.

Expertul contabil sau contabilul autorizat care a fost radiat din Tabloul Corpului şi solicită reînscrierea este obligat să plătească taxa de înscriere cuvenită.

Taxa de înscriere în Tabloul Corpului se stabileşte în valori absolute, anual, de către Conferinţa Naţională ordinară.

150.Cotizaţiile profesionale anuale, datorate de membrii Corpului, persoane fizice şi juridice, sunt variabile, pe tranşe de venit, fiind stabilite anual de Conferinţa Naţională, pe baza metodologiei aprobate de Consiliul Superior.

Condiţiile şi termenele de achitare a cotizaţiilor se stabilesc prin normele de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei, aprobate de Consiliul Superior.

151. Cheltuielile Consiliului Superior sau ale consiliilor filialelor se pot efectua numai pe bază de documente justificative, legal întocmite, în limita bugetelor de venituri şi cheltuieli, cu respectarea dispoziţiilor legale.

Capitolul X Dispozitii finale si tranzitorii

152. În exercitarea atribuţiilor prevăzute în prezentul regulament, Conferinţa Naţională, adunarea generală a filialei, Consiliul Superior şi consiliul filialei emit hotărâri, Biroul permanent al Consiliului Superior sau al consiliului filialei, secţiunile Corpului, precum şi preşedinţii de filiale emit decizii, iar preşedintele Consiliului Superior emite ordine.

153. Prevederile prezentului regulament de organizare şi funcţionare se aplică tuturor membrilor Corpului, care îşi exercită profesia individual sau sunt constituiţi în societăţi comerciale, potrivit legii.

154. Prevederile prezentului regulament de organizare şi funcţionare se aplică tuturor persoanelor fizice şi juridice străine care nu au domiciliul sau, după caz, sediul în România, care au calitatea de expert contabil sau contabil autorizat în ţările lor şi care au îndeplinit condiţiile de înscriere în Tabloul Corpului şi îşi exercită activitatea în România, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994, aprobată şi modificată prin Legea nr.42/1995, cu modificările şi completările ulterioare.

155. Prezentul regulament de organizare şi funcţionare intră în vigoare după aprobarea lui de către Conferinţa Naţională a Corpului.

156. Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament.